Generelle betingelser for konsulentydelser

 1. Aftalegrundlag
  Ilik konsulentfirmas ydelse udføres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre der er indgået en Skriftlig aftale om Rådgivning – da vil det være den skriftlige underskrevne aftale der er gældende.

  Nedenstående betingelser udgør sammen med det skriftlige eller mundtlige oplæg for opgaven, den samlede aftale for Kundens køb af konsulentydelse fra ilik.

 2. Samarbejde
  Der etableres et tæt samarbejde mellem Kunden og ilik, baseret på engagement, åbenhed, fortrolighed, ærlighed og gensidig respekt. Begge parter er forpligtet til inden for Aftalens rammer at bidrage aktivt til et positivt og konstruktivt samarbejde.

   

 3. Honorar og udlæg

  3.1 Honorar
  iliks honorar for opgavens løsning er angivet i oplægget til opgaven eller på anden vis meddelt til kunden. Afregningen sker på medgået tid. Med fair afrundinger for alle parter registreres der pr. påbegyndte halve time. Timeregistrering vedlægges faktura.

  3.2 Weekendarbejde
  Ydelserne udføres som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, som er hverdage mandag til fredag kl. 8.00-16.00. Påkrævet weekendarbejde, efter gensidig aftale, pålægges 50%.

  3.3 Fakturering og betaling
  Der faktureres månedligt bagud eller når opgaven er udført. Der er 14. dages betalingsfrist og herefter vil der blive pålagt morarenter jf. renteloven.

  3.4 Rejser og rejsetid
  Rejsetid afregnes med 75% af den aftalte timesats fra rejsens begyndelse til rejsens afslutning. ilik fakturerer for diæter jf. gældende regler og satser og andre dokumenterede udgifter til fx transport mv.

  3.5 Udlæg samt ekstraordinære omkostninger
  Udlæg refunderes med et tillæg på 5% til dækning af administrative omkostninger. Udlæg skal forhåndsgodkendes af Kunden.

 4. Tavshedspligt
  ilik har tavshedspligt om fortrolige oplysninger og særlige forhold hos Kunden, som ilik får kendskab til gennem deres arbejde for kunden. Denne tavshedspligt gælder også efter opgavens ophør.

   

 5. Referencer
  Med mindre andet aftales må ilik nævne Kunden på sin referenceliste, bruge dennes logo samt nævne opgaverne i generelle vendinger til brug for markedsføring og andre forretningsudviklingsmæssige tiltag.